دستاورد های پذیرفته شده در گروه پارک علم و فناوری هرمزگان


اصلاح و بهبود فرآیند احیاء کاتالیست نقره

نام ارائه دهنده: سید یحیی واحدی

سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان

مجتمع پتروصنعت گامرون
بازدید:73

معرفی پارک علم و فناوری هرمزگان

نام ارائه دهنده: raziye gordi

سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناوری هرمزگان
بازدید:45

بوم وند

نام ارائه دهنده: razieh gordi

سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناوری هرمزگان
بازدید:53

چوب بتن الکا

نام ارائه دهنده: razieh gordi

سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناوری هرمزگان
بازدید:50

پلیمر هرمز برکه

نام ارائه دهنده: razieh gordi

سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناوری هرمزگان
بازدید:43

ساعیان سبز هرمزگان

نام ارائه دهنده: razieh gordi

سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناوری هرمزگان
بازدید:37

مشاهیر ایده پرداز ویرا( ای تحفه)

نام ارائه دهنده: razieh gordi

سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناوری هرمزگان
بازدید:40

بامداد اندیشه هرمزگان

نام ارائه دهنده: razieh gordi

سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناوری هرمزگان
بازدید:45

پیام تبریک رئیس محترم پارک علم و فناوری هرمزگان به مناسبت هفته پژوهش و فناوری

نام ارائه دهنده: raziye gordi

سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناوری هرمزگان
بازدید:48

محصولات گفتار و بهارگ

نام ارائه دهنده: وحیده رستمی

سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان

محصولات بهارک
بازدید:39