طرح های پذیرفته شده در گروه پارک علم و فناوری هرمزگان


شرکت ماهی و میوه

نام ارائه دهنده: شرکت ماهی و میوه شرکت ماهی و میوه

سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناوری هرمزگان

معرفی حوزه موسسات پارک علم و فناوری هرمزگان

نام ارائه دهنده: پارک علم و فناوری هرمزگان پارک علم و فناوری هرمزگان

سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناوری هرمزگان

مسن انرژی قشم

نام ارائه دهنده: غلام رضا نعمتی

سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناوری هرمزگان

شرکت بامداد اندیشه هرمزگان

نام ارائه دهنده: یاسر مقدم

سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناوری هرمزگان

پیشگام ساخت آیریک

نام ارائه دهنده: حمید سلمانی

سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناوری هرمزگان

هرمز برکه

نام ارائه دهنده: بهنام دربان

سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناوری هرمزگان

کارباما

نام ارائه دهنده: احسان دژله

سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناوری هرمزگان

کارباما

نام ارائه دهنده: احسان دژله

سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناوری هرمزگان

چوب بتن الکا

نام ارائه دهنده: محمود شریفی

سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناوری هرمزگان

شرکت توسعه کسب و کار هوشمند میراکام پارس

نام ارائه دهنده: مجید میرحسینی

سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناوری هرمزگان

شرکت توسعه کسب و کار هوشمند میراکام پارس

نام ارائه دهنده: مجید میرحسینی

سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناوری هرمزگان

شرکت سیاره فناوری

نام ارائه دهنده: مجتبی شهابی نژاد

سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناوری هرمزگان

معرفی شرکت های دانش بنیان

نام ارائه دهنده: پارک علم و فناوری هرمزگان پارک علم و فناوری هرمزگان

سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناوری هرمزگان

شرکت دانش بنیان دریافرین ایرانیان

نام ارائه دهنده: مهدی پوراحمدی

سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناوری هرمزگان

طراحی ، ساخت وراه اندازی سیستم بازیافت گاز ترش منتهی به فلر بابهره گیری از تکنولوژی نانو وتولید همزمان آب وبرق وبنزین

نام ارائه دهنده: غلامرضا نعمتی

سازمان: پارک علم و فناوری هرمزگان

شرکت دانش بنیان مسن انرژی قشم