دستاورد های پذیرفته شده در گروه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان


نمایشگاه مجازی پژوهش و فن آوری 1400 سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان

نام ارائه دهنده: خدیجه روشن کار

سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان
بازدید:84

گزارش عملکرد معاونت امور برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی

نام ارائه دهنده: خدیجه روشن کار

سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان
بازدید:52

گزارش عملکرد معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

نام ارائه دهنده: خدیجه روشن کار

سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان
بازدید:45

کلیپ گزارش عملکرد مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

نام ارائه دهنده: خدیجه روشن کار

سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان
بازدید:54